infolinka:
800 888 952
info@prejdinaledky.cz
LEDka
Nákupní košík Váš košík je prázdný #
Zpět na: Home / Články ESHOP

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
2. Vymezení pojmů
3. Ochrana osobních údajů
4. Práva a povinnosti prodávajícího
5. Práva a povinnosti kupujícího
6. Informace o uzavření smlouvy
7. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
8. Objednávka
9. Platební a dodací podmínky
10. Reklamační řád
11. Řešení sporů
13. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále OP) platí pro internetový obchod www.prejdinaledky.cz. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je LEDPROFES, a.s., IČO 24311065, DIČ CZ24311065 se sídlem Bořivojova 35, Praha 3 – Žižkov, 130 00.

Adresa pro doručování písemností, pro zasílání vráceného nebo reklamovaného zboží je LEDPROFES, a.s., ČSA 145, 391 81 Veselí nad Lužnicí. Adresa elektronické pošty je info@ledprofes.cz. Telefon +420 273 160 033.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

2. Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně prodávající a na druhé straně spotřebitel.

Kupní smlouva - návrhem kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje - jméno a příjmení, adresa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu internetového obchodu a nikdy nebudou poskytnuty třetím stranám. Výjimku představují nasmlouvaní externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů v databázi internetového obchodu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze internetového obchodu. Prodávající se na základě žádosti kupujícího zavazuje veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost odeslat objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím. Kupující obdrží se zbožím doklad o koupi zboží, který slouží zároveň jako záruční list.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně e-mailem nebo telefonicky kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží předem zaplatil bankovním převodem a skutečná cena bude nižší než zaplacená, bude rozdíl převeden zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

5. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje potřebné při objednání zboží a při registraci. Při jakékoliv jejich změně je kupující povinen uvedené údaje aktualizovat.

Kupující má právo, nikoli povinnost zaregistrovat se v internetovém obchodě. Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu společnosti LEDPROFES, a.s., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Objednávky lze realizovat i bez registrace.

Kupující je povinen uvést úplnou poštovní adresu na území České republiky, na kterou má prodávající objednané zboží dodat.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za dodané zboží. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy. Toto právo ale není primárně určeno pro řešení reklamací zboží.

6. Informace o uzavření smlouvy

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě. Kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Na OP je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s OP a že s nimi souhlasí. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy jsou OP. OP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.prejdinaledky.cz a kupujícímu je umožněna jejich archivace a reprodukce.

7. Objednávka

Všechny informace o prodávaných produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů. U každé položky je fotografie, popis zboží, cena, dostupnost a další informace potřebné pro výběr produktu kupujícím. Fotografie zboží mohou mít v některých případech pouze ilustrativní charakter. V internetovém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny v Kč. Uvedené ceny jsou včetně recyklačních poplatků. Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační. V případě nedostupnosti zboží či jeho momentálního vyprodání bude kupující o této skutečnosti informován.

Možnosti podání objednávky:

 • využitím on-line formuláře přímo na stránkách internetového obchodu
 • telefonicky – náš tým je kupujícím k dispozici na telefonním čísle +420 273 160 033 od 9.00 do 15.00 hod.
 • e-mailem - objednávku zašlete na e-mailovou adresu info@ledprofes.cz

Objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Náležitosti objednávky:

 •  jméno a příjmení, úplná adresa spotřebitele nebo úplná fakturační adresa podnikatele včetně IČ, u plátce DPH DIČ
 • dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
 • telefonický a emailový kontakt
 • popis, množství a cena objednávaného zboží dle ceníku
 • způsob doručení zboží
 • způsob úhrady kupní ceny
 • případné doplňující informace.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných polí. Stejné náležitosti má i telefonická a e-mailová objednávka.

Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými OP.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v potvrzení kupující nalezne nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího.

Zrušení objednávky může kupující provést zasláním e-mailové zprávy na info@ledprofes.cz nebo telefonicky na čísle +420 273 160 033.

8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí Odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu na adresu LEDPROFES, a.s., ČSA 145, 391 81 Veselí nad Lužnicí nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ledprofes.cz, nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, uveřejněným na stránkách internetového obchodu www.prejdinaledky.cz. Upozorňujeme, že výše uvedeným způsobem nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží.

V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží zpět prodávajícímu na adresu LEDPROFES, a.s., ČSA 145, 391 81 Veselí nad Lužnicí doporučeně – ne dobírkou nebo je na uvedené adrese po předchozí domluvě předá, a to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu v případě odstoupení kupujícího nese kupující, včetně nákladů na vrácení zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné včetně příslušenství, bez známek používání, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, s kompletními nabývacími doklady (doklad o koupi zboží, návod) ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující spotřebitel ve smyslu § 1833 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, kdy v takovém případě může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Kupní cena za vrácené zboží bude kupujícímu spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy obdobným způsobem, jakým ji prodávající přijal, případně po domluvě lze provést vrácení peněz i jiným vhodným způsobem, nejlépe bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Spolu s kupní cenou za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena přiměřená hodnota nákladů na dodání zboží kupujícímu, přičemž však platí, že pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (k osobnímu převzetí se nepřihlíží). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen ve smyslu § 1832 odst. 4 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění vyplatit kupujícímu výše uvedené finanční prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo nezvratně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí skutečnost a souhlasí s tím, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 zákona 89/2012 S. občanského zákoníku v platném znění, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

9. Platební a dodací podmínky

Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícímu.

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

 • předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě,
 • v hotovosti na dobírku při doručení zboží přepravcem,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na adrese LEDPROFES, a.s., ČSA 145, 391 81 Veselí nad Lužnicí.

Dodací podmínky

Skladové zboží expeduje prodávající v den objednání nebo následující pracovní den po obdržení objednávky, v případě jakéhokoliv zpoždění bude kupující informován telefonicky, SMS či emailem.

V případě bezhotovostní úhrady zboží předem prodávající expeduje zboží po připsání částky na bankovní účet prodávajícího první nebo následující pracovní den.

V případě, že objednané zboží není skladem, bude kupující obratem upozorněn e-mailem nebo telefonicky na tuto skutečnost. Lhůta pro dodání bude tímto prodloužena.

Kupující obdrží doklad o koupi zboží. Pokud to charakter zboží vyžaduje, obdrží kupující český návod. Doklad o koupi zboží slouží zároveň jako záruční list.

Způsob doručení zboží určuje kupující. Kupující může zvolit zaslání zboží přepravní službou nebo osobní odběr.

Prodávající zasílá zboží kupujícímu přepravní službou GEIS. Dodací lhůta přepravce je 1 – 3 pracovní dny.

Cena dopravy:

- 82Kč + DPH, tj. celkem 99Kč, doprava GEIS při platbě předem bankovním převodem

- 100Kč + DPH, tj. celkem 121Kč, doprava GEIS při platbě na dobírku

- 0Kč při osobním odběru na adrese LEDPROFES, a.s., ČSA 145, 391 81 Veselí nad Lužnicí.

U objednávek v hodnotě nad 3 000Kč včetně DPH je doprava zdarma.

Balné neúčtujeme.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Osobní odběr zboží na adrese LEDPROFES,a.s., ČSA 145, 391 81 Veselí nad Lužnicí je možný v pracovních dnech pondělí až pátek, 8:00 – 16:00 hod. Vyčkejte vždy na potvrzení e-mailem, že je Vaše objednávka připravena k vyzvednutí. Při platbě převodem na účet a osobním převzetí může kupující zboží vyzvednout jen při předložení občanského průkazu nebo dokladu, podle něhož lze ověřit totožnost, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než kupujícím je potřeba uvést jméno této osoby v poznámce objednávky.

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera INTIME doporučuje prodávající kupujícímu provést spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, stav přepravního obalu) podle přiloženého přepravního listu. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré zasílané zboží je pojištěno. Prodávající doporučuje poškozenou zásilku nepřebírat.

Pokud poškozenou či neúplnou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné, aby stav zásilky popsal v předávacím protokolu přepravce před potvrzením přepravního listu řidiči. Je vhodné pořídit fotodokumentaci stavu zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@ledprofes.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

10. Reklamační řád

Záruka

Na zboží dodávané internetovým obchodem www.prejdinaledky.cz je platná plná záruční doba 24 měsíců. V některých případech může být poskytována záruka delšího rozsahu, to však musí být uvedeno přímo u konkrétního produktu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a těmito informacemi se řídit.

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 14 dnů od prodeje, prodávající řeší reklamaci okamžitou výměnou za bezvadný kus v případě, že zboží není viditelně použité, není vyplněn záruční list
a dané zboží je dostupné.

Záruční doba všem kupujícím používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí – viz Práva a povinnosti kupujícího.

Reklamace mechanického poškození výrobku přepravou, které nebylo patrné při převzetí zásilky (přepravní obal byl bez viditelného poškození) je nutné uplatnit do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na tzv. zjednání nápravy jedním z následujících způsobů, který si kupující sám zvolí a sdělí ho prodávajícímu při oznámení vady. Jde o

 • dodání nového zboží
 • bezplatnou opravu zboží
 • přiměřené snížení kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy.

To však neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné dodání nového nebo náhradního zboží.

Postup uplatnění reklamace

 1. Do každé zásilky s reklamovaným zbožím kupující přiloží kopii dokladu o koupi zboží. Podrobný popis závady kupující uvede do Reklamačního listu. Reklamační list je ke stažení na stránkách internetového obchodu www.prejdinaledky.cz
 2. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškeré dokumentace a ve stavu, v jakém bylo dodáno. Zboží nemusí být v původním prodejním obalu, ale musí být dostatečně dobře zabaleno v přepravním obalu, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození přepravou.
 3. Reklamované zboží kupující zašle na své náklady doporučeně na adresu LEDPROFES, a.s, ČSA 145, Veselí nad Lužnicí, 391 81, nikoli dobírkou - takto odeslané zásilky prodávající nepřebírá.
 4. Reklamace bude vyřízena v souladu se zákonem nejpozději do 30 dnů.

11. Řešení sporů

Spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit i mimosoudní cestou. V takové situaci může kupující – spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/.

Prodávající doporučuje kupujícímu nejprve využít telefonické a e-mailové kontakty na LEDPROFES a.s. pro vyřešení vzniklých problémů.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 6. 2016 a ruší předchozí znění OP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.
Obchodní podmínky jsou v tištěné podobě k dispozici na adrese prodávajícího LEDPROFES, a.s., ČSA 145, Veselí nad Lužnicí, 391 81 a jako dokument na www.prejdinaledky.cz.

Okamžitý náběh

LED žárovky mají okamžitý náběh. Pomalejší náběh mají úsporné výbojkové žárovky. LED žárovky se rozsvítí okamžitě na 100% výkonu.

Příjemná barva

LED žárovky mají přirozenou barvu. Vyrábí se v mnoha barvách. Nejčastější teplá bílá je velmi blízká barvě světla běžné žárovky.

Životnost a ekologie

LED žárovky mají extrémně dlouhou životnost. Při provozu se minimálně zahřívají, neobsahují nebezpečné látky a jsou tedy bezpečné.

© Copyright 2021 LEDprofes, a.s.,
Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.          | Verze webu pro PC  |